مرور برچسب

بازاریابی ایمیلی

3 دلیل برای استفاده از بازاریابی ایمیلی در کسب و کارهای کوچک

انجمن بازاریابی مستقیم که در سال گذشته گزارش کرده است که بیش از نیمی از تمام بازاریاب هایی که با آنها مصاحبه شده است، می خواهند بودجه اختصاص یافته به بازاریابی ایملی خود را افزایش دهند زیرا از اقدامات گذشته خود در این زمینه رضایت دارند.…