مرور برچسب

هوش هیجانی

چرا خیلی از ایده های کسب و کارمان را عملی نمی کنیم؟

خیلی از ما ایده های کارآفرینی زیادی داریم که هیچ گاه از ذهن ما فراتر نمی روند و به مرحله اجرا نمی رسند. ایده هایی که به نظرمان بسیار بدیع و بکر است و می تواند رونق زیادی کند؛ اما هر بار اجرای آنها را به زمانی نامعلوم موکول می کنیم و یک روز…