مرور برچسب

مدیریت عمر

کیفیت عمرمان را بهبود ببخشیم

یکی از اساسی ترین پرسش‌های مدیریت عمر «چگونه» گذراندن عمر است. چگونه عمر را بگذرانیم که برنده باشیم؟ چگونه عمرمان را بگذرانیم که بازنده نباشیم؟ چگونه عمر را بگذرانیم که اثر بخش و ثمر بخش باشیم؟ چگونه عمر را بگذرانیم که بی ثمر و بیهوده…