مرور برچسب

برنامه ریزی

چرا نباید فهرست کارهای انجام دادنی تهیه کنید؟

یکی از راه هایی که برای افزایش بهره وری به افراد پیشنهاد می شود، تهیه فهرستی از کارهایی است که باید آنها را براساس اولویت ها مشخص کرده و انجام داد. اما اغلب افراد در انجام تمامی کارهای این فهرست ناموفق می مانند، به همین دلیل ما پیشنهاد…