مرور برچسب

آموزش های فروشندگان

اهمیت درک نیازهای خریدار

تقریبا تمام شرکت ها ادعای مشتری مداری دارند اما بسیاری از فروشندگان خود را با حجم بالای آموزش محصولی که در اختیارشان می گذارند به کارهایی می گمارند که محکوم به شکست است؛ چراکه در فروش اصل مهمی به نام درک نیازهای خریدار وجود دارد که باید به…