آموزش های آنلاین
مرور برچسب

زمان

چگونه در لحظه زندگی کنیم؟

می‌گویند «هر از گاهی بایست و گلی بو کن». البته در اینجا بو کردن گل در معنای واقعی مد نظر ما نیست، بلکه منظور از این جمله این است که در لحظه زندگی کنید و قدر زمان حال را که در اختیار دارید بدانید. بنابراین اجازه دهید از شما بپرسم که آیا تا…